Đấu giá

Đấu giá

Đang đấu giá

Đã đấu giá

Hướng dẫn đấu giá

Doanh nghiệp bán đấu giá Doanh nghiệp chủ sở hữu Sàn Mã Giao dịch Giá khởi điểm Khối lượng chào bán Thời gian đấu giá Chi tiết
Công ty Cổ phần Kinh tế - Kỹ thuật Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng HNX METCO 15,900 1,340,000 2024-07-26 Chi tiết