Nộp / rút tiền

Rút tiền

HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN TỪ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Chỉ có chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền hợp pháp trên tài khoản giao dịch chứng khoán mới được phép rút tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán. Số tiền đề nghị rút nhỏ hơn hoặc bằng số dư tiền trong tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Bước 1: Chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền điền thông tin vào Phiếu rút tiền mặt theo hướng dẫn của nhân viên dịch vụ tại quầy giao dịch HSC. Sau đó đưa cho Nhân viên dịch vụ HSC Phiếu rút tiền mặt này cùng với CMND hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng. Thông tin CMND, họ tên, chữ ký phải khớp với thông tin đã đăng ký khi mở tài khoản tại HSC.

Bước 2: Nhân viên dịch vụ HSC sẽ kiểm tra thông tin của khách hàng, số dư tiền được phép rút từ tài khoản, nếu hợp lệ sẽ hạch toán trên hệ thống HSC và mời khách hàng vào Phòng giao dịch Ngân hàng tại HSC để nhận tiền.