Nộp / rút tiền

Chuyển tiền từ Tài khoản tại HSC

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN TỪ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Chỉ có chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền hợp pháp trên tài khoản giao dịch chứng khoán mới được phép chuyển khoản tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán. Số tiền đề nghị chuyển khoản nhỏ hơn hoặc bằng số dư tiền trong tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Bước 1: Khách hàng điền thông tin cần thiết vào Phiếu chuyển khoản theo hướng dẫn của nhân viên dịch vụ HSC. Sau đó đưa cho Nhân viên dịch vụ HSC Phiếu chuyển khoản này cùng với CMND hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng. Thông tin CMND, họ tên, chữ ký phải khớp với thông tin đã đăng ký khi mở tài khoản tại HSC.

Bước 2: Nhân viên dịch vụ HSC sẽ kiểm tra thông tin của khách hàng, số dư tiền được phép chuyển từ tài khoản, nếu hợp lệ sẽ ký và chuyển trả lại khách hàng 01 bản photocopy Phiếu chuyển khoản. Nếu yêu cầu chuyển khoản của khách hàng trước 14h45 thì sẽ được hạch toán trên hệ thống HSC và thực hiện trong ngày. Sau thời gian này lệnh sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.