Mở tài khoản Phái sinh

Quy định mở tài khoản

  • Khách hàng phải có tài khoản chứng khoán tại HSC trước khi đăng ký mở tài khoản phái sinh.
  • Độ tuổi quy định đối với khách hàng cá nhân trong nước là 18 tuổi trở lên.
  • Số tiền ký quỹ ban đầu tối thiểu: 20 triệu đồng
  • Số tiền ký quỹ duy trì tối thiểu: 15 triệu đồng
  • Việc mở tài khoản phái sinh được thực hiện trực tiếp tại văn phòng, phòng giao dịch của công ty.
  • Thời gian kích hoạt tài khoản phái sinh là 01 ngày làm việc kể từ khi khách hàng nộp đầy đủ số tiền ký quỹ ban đầu tối thiểu vào tài khoản.