Nộp / rút tiền

Rút tiền ký quỹ

Ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày giao dịch, khách hàng đều có thể thực hiện lệnh rút tiền trên Phần Ký Quỹ Còn Dư (Excess Equity).

Khách hàng có thể rút tiền mặt trực tiếp tại quầy hoặc lập lệnh chuyển khoản.

Khách hàng có thể lập lệnh chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán sang tài khoản phái sinh và ngược lại.