BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ĐỐI VỚI GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ĐỐI VỚI GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

A. Phí Giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số

Loại Giao Dịch Mức phí
Giao dịch mở, đóng 4,000 đồng / hợp đồng
Đáo hạn hợp đồng 4,000 đồng / hợp đồng

B. Phí giao dịch hợp đồng tương lai TPCP

Loại Giao Dịch Mức phí
Giao dịch mở, đóng 20,000 đồng / hợp đồng

C. Nộp/rút/chuyển khoản tiền ký quỹ

Loại Giao Dịch Mức phí
1. Nộp/rút tiền ký quỹ Miễn phí
2. Chuyển khoản tiền ký quỹ ra ngân hàng Theo biểu phí ngân hàng

Lưu ý: phí trên chưa bao gồm thuế từ giao dịch và phí phải trả cho Sở Giao Dịch, Trung Tâm Lưu Ký.

D. Phí trả cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán

Loại Phí Mức phí
Phí giao dịch HĐTL chỉ số 3,000 đồng / hợp đồng
Phí giao dịch HĐTL TPCP 5,000 đồng/ hợp đồng

E. Phí trả cho Trung Tâm Lưu Ký

Loại Phí Mức phí
1. Phí quản lý vị thế 3,000 đồng / hợp đồng  / 1 ngày
2. Phí quản lý tài sản ký quỹ 0.003% x Lũy kế số dư ký quỹ / tháng
Tối đa 2,000,000 đồng / tháng
Tối thiểu 400,000 đồng / tháng

Số dư ký quỹ dùng để tính toán là số dư ký quỹ cuối ngày.

Phí quản lý tài sản ký quỹ sẽ được thu vào ngày làm việc cuối cùng của tháng.