Yêu cầu ký quỹ

Mức ký quỹ ban đầu (IM- Initial Margin)

Mức ký quỹ ban đầu là số tiền yêu cầu ký quỹ đối với số vị thế được giao dịch.

Mức ký quỹ ban đầu được xác định như sau:

IM = Tỷ lệ IM x Số lượng hợp đồng x M x Giá

Trong đó:

  • Tỷ lệ IM do HSC quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ, hiện tại HSC áp dụng như sau:                           

HĐTL chỉ số VN30: Tỷ lệ IM = 18%

HĐTL TPCP: Tỷ lệ IM = 5%

  • M: Hệ số nhân hợp đồng, mỗi loại sản phẩm sẽ có M khác nhau:

HĐTL chỉ số VN30: M = 100,000 đồng

HĐTL TPCP: M = 10,000 đồng

  • Giá là giá khớp lệnh gần nhất nếu trong phiên giao dịch và là giá thanh toán cuối ngày (DSP) do Trung tâm bù trừ xác định nếu sau giờ giao dịch.