Biểu phí dịch vụ

Phí giao dịch môi giới

DỊCH VỤ MỨC PHÍ
Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ Theo tổng giá trị giao dịch trong ngày
1 Dưới 100 triệu đồng 0,35%
2 Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng 0,30%
3 Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 0,25%
4 Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng 0,20%
5 Từ 1 tỷ đồng trở lên 0,15%
Trái phiếu  0,1 %

Biểu phí này chỉ đựơc áp dụng tại Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và có thể đựơc thay đổi tùy theo từng thời điểm.