Biểu phí dịch vụ

Phí giao dịch môi giới

DỊCH VỤ MỨC PHÍ
Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ Theo tổng giá trị giao dịch trong ngày
1 Dưới 100 triệu đồng 0,35%
2 Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng 0,30%
3 Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 0,25%
4 Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng 0,20%
5 Từ 1 tỷ đồng trở lên 0,15%
Trái phiếu  0,1 %

Biểu phí này chỉ đựơc áp dụng tại Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và có thể đựơc thay đổi tùy theo từng thời điểm. 

Tin mới nhất