Báo cáo thường niên 2016

MỤC LỤC  
Thông điệp Tổng Giám đốc 02
Chỉ số tài chính nổi bật 06
Tổng quan về HSC 08
Các hoạt động kinh doanh 10
Chặng đường phát triển 12
Danh hiệu và giải thưởng 14
NĂNG SUẤT DẪN DẮT CƠ HỘI  
Kết quả hoạt động kinh doanh 2016 17
Tổng quan thị trường 17
Khối Khách hàng Cá nhân 21
Khối Khách hàng Tổ chức 24
Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp 26
Khối Đầu tư 28
Tổng Chi phí hoạt động 30
Báo cáo chiến lược và vĩ mô 2017 34
QUY TRÌNH HIỆU QUẢ CHẮP CÁNH CƠ HỘI  
Bộ phận Công nghệ Thông tin 46
Bộ phận Dịch vụ Chứng khoán 48
Bộ phận Quản trị Rủi ro 49
Bộ phận Kiểm toán Nội bộ 53
QUẢN TRỊ TỐT NÂNG ĐỠ CƠ HỘI  
Hội đồng Quản trị 56
Báo cáo của Hội đồng Quản trị 58
Ban Kiểm soát 71
Báo cáo của Ban Kiểm soát 72
Sơ đồ tổ chức 75
Ban Điều hành 76
Thông tin cổ đông 78
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KIẾN TẠO CƠ HỘI  
Báo cáo phát triển bền vững 83
Giới thiệu về báo cáo 83
Nội dung các hoạt động phát triển bền vững tại HSC năm 2016 85
Tiêu điểm năm 2017 96
Thông tin liên hệ 96
SỰ LIÊM CHÍNH ĐẢM BẢO CƠ HỘI  
Báo cáo tài chính 2016 98
Mạng lưới hoạt động