Quản trị doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng những chuẩn mực về Quản trị doanh nghiệp nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của Công ty, với mục tiêu đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và phát triển bền vững cùng với ngành nghề và xã hội.

Những tài liệu dưới đây cung cấp thông tin về hoạt động quản trị doanh nghiệp của chúng tôi:

 • Điều lệ Công ty

  2.57 MB
 • Quy chế nội bộ về quản trị công ty

  2.36 MB
 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

  1.5 MB
 • Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

  1.61 MB
 • Bản cáo bạch

  5.61 MB
 • Báo cáo quản trị

  20.61 MB
 • Quy tắc đạo đức

  819.51 KB

 

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực Quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng Quản trị doanh nghiệp tại HSC.

Ông PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮCTRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

1999 – Hiện tại Tổng Giám đốc Công ty Vision & Associates
1989 – 1999 Phó Tổng Giám đốc Công ty InvesConsult

Bà ĐẶNG NGUYỆT MINHKIỂM SOÁT VIÊN

2013 – Hiện tại Thành viên Ban Kiểm soát công ty HSC
Hiện tại Giám đốc nghiệp vụ và Phó phòng Nghiên cứu của Dragon Capital Group (DCG)

Bà NGUYỄN THỊ THU THANHKIỂM SOÁT VIÊN

Từ 04/2021 Thành viên Ban kiểm soát công ty HSC
2016 – nay Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)
2015-2016 Chuyên viên Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)