Công bố thông tin

CBTT 51.2020_Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2020