Công bố thông tin

CBTT 12.2021_Gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị thông báo đến Quý Cổ đông về việc gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 22/02/2021 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

  • Thông tin trước khi điều chỉnh

Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 25/02/2021 đến ngày 12/03/2021

  • Thông tin sau khi điều chỉnh

Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 25/02/2021 đến ngày 31/03/2021

 => Chi tiết về CBTT, Quý cổ đông vui lòng xem link đính kèm