Cấu trúc cổ đông

DANH SÁCH CHI TIẾT VỀ CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ghi chú: * Ông Johan Nyvene - Thành viên HĐQT 2 quốc tịch

(1) Quốc tịch Mỹ mang tên Johan Nyvene
(2) Quốc tịch Việt Nam mang tên Nguyễn Quốc Huân. Toàn bộ số cổ phiếu HCM hiện ông Johan Nyvene đang nắm giữ thuộc tài khoản chứng khoán mang tên Nguyễn Quốc Huân

Danh sách cổ đông cập nhật ngày 05/05/2021