Tin tức & Sự kiện

Thông tin Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty CP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) xin thông tin đến Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản Trị về việc tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên Năm tài chính 2019.

Theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT, HSC sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội Cổ đông Thường niên Năm tài chính 2019 (AMG 2019) vào ngày 23/06/2020 với chi tiết nội dung như sau:

Điều 1:

Hội đồng Quản trị thông qua thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty

 • Thời gian: Lúc 13g30, thứ Ba, ngày 23/06/2020
 • Địa điểm: Phòng khánh tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 • Nội dung chương trình:
 1. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị
 2. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc
 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020
 4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát
 5. Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
 6. Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
  • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
  • Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019
  • Kế hoạch cổ tức năm 2020
  • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
  • Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020
  • Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
  • Tờ trình bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty
  • Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
 7. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Điều 2:

Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019. Chi tiết như sau:

 • Mã chứng khoán: HCM
 • Vốn Điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
 • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
 • Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/05/2020
 • Thời gian thực hiện: Ngày 23/06/2020
 • Địa điểm thực hiện: Phòng khánh tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh