Đại hội cổ đông thường niên

 • MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
 • BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
  THƯỜNG NIÊN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

 • Thời gian

  13g00, thứ Năm, ngày 22 tháng 04 năm 2021
 • Địa điểm

  Phòng Khánh Tiết Bến Thành – Lầu 1,
  Khách sạn New World Sài Gòn,
  76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu

 • 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 223kb
 • 2. Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 499kb
 • 3. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị 784kb
 • 4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc 626kb
 • 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 427kb
 • 6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Kiểm soát 4.3mb
 • 7. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần năm 2021 483kb
 • 8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025)
 • Quy chế bầu cử 580kb
 • Mẫu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 570kb
 • Mẫu ứng cử Ban Kiểm soát 571kb
 • Mẫu đề cử thành viên Hội đồng quản trị 560kb
 • Mẫu đề cử thành viên Ban Kiểm soát 138kb
 • Mẫu ủy quyền thành lập nhóm cổ đông 591kb
 • Mẫu Sơ yếu lý lịch 437kb
 • Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên Ban Kiểm Soát 551kb
 • Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên Hội đồng Quản Trị  583kb
 • Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên HĐQT (07 UCV) và BKS (03 UCV)  2.2mb
 • 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 488kb
 • 10. Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020 497kb
 • 11. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 529kb
 • 12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021 478kb
 • 13. Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài 497kb
 • 14. Tờ trình điều chỉnh trụ sở chính công ty 484kb
 • 15A. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 152kb
 • 15B. Bảng so sánh sửa đổi Điều lệ HSC 688kb
 • 16A. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 487kb
 • 16B. Bảng so sánh sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty  778kb
 • 17A. Tờ trình quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 483kb
 • 17B. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 618kb
 • 18A. Tờ trình quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 456kb
 • 18B. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 678kb
 • 19. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 568kb
 • 20. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V 505kb
 • 21. Tờ trình chuyển cổ phiếu HCM sang giao dịch trên sàn HNX 478kb
 • 22. Mẫu Thẻ biểu quyết 111kb
 • 23. Mẫu Phiếu biểu quyết 114kb
 • 24. Mẫu Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị 118kb
 • 25. Mẫu Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát 125kb
 • 26. Mẫu Giấy xác nhận tham dự /Ủy quyền tham dự111kb
LỊCH SỬ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

 • Thời gian

  13g30, thứ Ba, ngày 23 tháng 06 năm 2020
 • Địa điểm

  Phòng Khánh Tiết Mekong – Lầu 1,
  Khách sạn New World Sài Gòn,
  76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu

 • 1. Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 203kb
 • 2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 136kb
 • 3. Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 190kb
 • 4. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị 409kb
 • 5. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc 607kb
 • 6. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 424kb
 • 7. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát 208kb
 • 8. Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc 145kb
 • 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 157kb
 • 10. Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019 162kb
 • 11. Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2020 149kb
 • 12. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 219kb
 • 13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020 151kb
 • 14. Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty (Đính kèm Bảng tổng hợp sửa đổi & bổ sung Điều lệ) 355kb
 • 15. Tờ trình bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty 146kb
 • 16. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (Đính kèm Quy chế) 362kb
 • 17. Tờ trình điều chỉnh địa chỉ trụ chính sở công ty 155kb
 • 18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 261kb
 • 19. Mẫu Thẻ biểu quyết 107kb
 • 20. Mẫu Phiếu biểu quyết 141kb
 • 21. Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự 185kb

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

 • Thời gian

  13g30, thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2019
 • Địa điểm

  Phòng Khánh Tiết Mekong – Lầu 1,
  Khách sạn New World Sài Gòn,
  76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu

 • 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 972 kb
 • 2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 3.8 mb
 • 3. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị 17 mb
 • 4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc 9 mb
 • 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 6.9 mb
 • 6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Kiểm soát 3.4 mb
 • 7. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng, và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018) 239 kb
 • 8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 918 kb
 • 9. Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018 892 kb
 • 10. Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2019 657 kb
 • 11. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 1.5 mb
 • 12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019 713 kb
 • 13. Tờ trình phát hành chứng quyền có bảo đảm 1.4 mb
 • 14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 5.4 mb
 • 15. Mẫu Thẻ biểu quyết 370 kb
 • 16. Mẫu Phiếu biểu quyết 1.2 mb
 • 17. Mẫu Giấy xác nhận tham dự / Ủy quyền tham dự 1.0 mb

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

 • Thời gian

  13g30, thứ Năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018
 • Địa điểm

  Phòng Ballroom – Lầu 3 – Khách sạn Caravelle Saigon, 
  19 – 23 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu

 • 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 692 kb
 • 2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 238 kb
 • 3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị 398 kb
 • 4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc 614 kb
 • 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 445 kb
 • 6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2017 của Ban Kiểm soát 281 kb
 • 7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 -2020) 226 kb
 • 8. Danh sách và tóm tắt sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 -2020) 165 kb
 • 9. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 -2020) 256 kb
 • 10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán 216 kb
 • 11. Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2017 222 kb
 • 12. Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2018 209 kb
 • 13. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 1.09 mb
 • 14. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2018 210 kb
 • 15. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 251 kb
 • 16. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty 684 kb
 • 17. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 299 kb
 • 18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 352 kb
 • 19. Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 166 kb
 • 20. Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị 174 kb
 • 21. Văn bản thành lập nhóm 189 kb
 • 22. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội 229 kb
 • 23. Mẫu Phiếu biểu quyết 188 kb
 • 24. Mẫu Thẻ biểu quyết 148 kb

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

 • Thời gian

  13g30, thứ Hai, ngày 24 tháng 04 năm 2017
 • Địa điểm

  Phòng Khánh Tiết  Mekong  –  Lầu 1 –  Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, 
  Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Tài liệu

 • 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016

  205 kb
 • 2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016

  239 kb
 • 3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị

  376 kb
 • 4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc

  528.33 kb
 • 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

  464 kb
 • 6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát

  310 kb
 • 7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

  217 kb
 • 8. Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2016

  223 kb
 • 9. Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2017

  209 kb
 • 10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

  1286 kb
 • 11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017

  210 kb
 • 12. Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

  236 kb
 • 13. Tờ trình cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (covered warrant)

  233 kb
 • 14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016

  1960 kb
 • 15. Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội

  229 kb
 • 16. Phiếu biểu quyết (mẫu)

  183 kb
 • 17. Thẻ biểu quyết (mẫu)

  149 kb

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

 • Thời gian

  13g30, thứ Năm, ngày 21 tháng 04 năm 2016
 • Địa điểm

  Phòng Khánh Tiết  Bến Thành  –  Lầu 1 –  Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, 
  Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Tài liệu

 • 1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015

  704 kb
 • 2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015

  238 kb
 • 3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

  358 kb
 • 4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc

  543 kb
 • 5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

  382 kb
 • 6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Kiểm soát

  241 kb
 • 7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát; danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 - 2020)       

  244 kb

 • 8a.  Danh sách và tóm tắt sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị      

  182 kb

 • 8b.  Danh sách và tóm tắt sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát   

  169 kb

 • 9. Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020)

  262 kb

 • Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 1A)

  49 kb
 • Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 2A)

  49 kb
 • Văn bản thành lập nhóm (Mẫu 3A)

  49 kb
 • Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (Mẫu 1B)

  49 kb
 • Đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát (Mẫu 2B)

  49 kb
 • Văn bản thành lập nhóm (Mẫu 3B)

  49 kb 

 • Sơ yếu lý lịch

  49 kb

 • 10. TỜ TRÌNH :thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

  116 kb
 • 11. TỜ TRÌNH: tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015

  224 kb
 • 12. TỜ TRÌNH: kế hoạch cổ tức năm 2016

  208 kb
 • 13. TỜ TRÌNH: phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

  1.26 Mb
 • 14. TỜ TRÌNH: lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016

  210 kb
 • 15. TỜ TRÌNH:  triển khai thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh

  210 kb
 • 16.  Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 (ESOP 2016)

  238 kb
 • 17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015

  210 kb
 • 18.  Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015

  228kb
 • 19.  Phiếu biểu quyết (mẫu)

  210 kb

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

 • Thời gian

  13g30 Thứ Năm, ngày 16/04/2015
 • Địa điểm

  Lầu 1, Phòng Khánh Tiết Bến Thành, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Q.1, TP.HCM

Tài liệu

 • 1. Thông báo

  87 kb
 • 2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014

  81 kb
 • 3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị

  147 kb
 • 4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc

  147 kb
 • 5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015

  147 kb
 • 6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2014 của Ban Kiểm soát

  49 kb
 • 7. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 - 2015)

 • Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 - 2015)

  49 kb
 • Danh sách và tóm tắt sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị

  49 kb
 • Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 - 2015)

  49 kb
 • - Đơn ứng cử thành viên HĐQT

  49 kb
 • - Đơn đề cử thành viên HĐQT

  49 kb
 • - Văn bản thành lập nhóm

  49 kb
 • - Sơ yếu lý lịch

  49 kb
 • 8. TỜ TRÌNH: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của HSC

  112 kb
 • 9. TỜ TRÌNH: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2014

  180 kb
 • 10. TỜ TRÌNH: Kế hoạch cổ tức năm 2015

  112 kb
 • 11. TỜ TRÌNH: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014

  10.2 mb
 • 12. TỜ TRÌNH: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015

  113 kb
 • 13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

  113 kb
 • 14. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội

  130 kb
 •  

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

 • Thời gian

  13g30 Thứ Năm, ngày 17/04/2014
 • Địa điểm

  Lầu 1, Phòng Khánh Tiết Bến Thành, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Q.1, TP.HCM

Tài liệu

 • 1. Thông báo

  87 kb
 • 2. [Dự thảo] Quy chế tổ chức và hoạt động

  81 kb
 • 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị

  147 kb
 • 4. Kết quả hoạt động Công ty năm 2013

  323 kb
 • 5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014

  110 kb
 • 6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013

  49 kb
 • 7. TỜ TRÌNH: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của HSC

  112 kb
 • 8. TỜ TRÌNH: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013

  180 kb
 • 9. TỜ TRÌNH: Kế hoạch cổ tức năm 2014

  112 kb
 • 10. TỜ TRÌNH: Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013

  10.2 mb
 • 11. TỜ TRÌNH: Chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014

  113 kb
 • 12. Giấy xác nhận tham dự / Ủy quyền tham dự 

  190 kb
 • 13. Nội dung và chương trình

  130 kb
 • 14. [Dự thảo] Nghị quyết

  189 kb
 • 15. (MẪU) Phiếu biểu quyết

  115 kb
 • 16. TỜ TRÌNH: điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

  118 kb

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

 • Thời gian

  13g30 Thứ Sáu, ngày 26/04/2013
 • Địa điểm

  Lầu 1, Phòng Khánh Tiết 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Q. 1, TP.HCM

Tài liệu

 • 1. Thông báo

  240 kb
 • 2. [Dự thảo] Quy chế tổ chức và hoạt động

  317 kb
 • 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị

  344 kb
 • 4. Kết quả hoạt động Công ty năm 2012

  5.50 mb
 • 5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013

  3.33 mb
 • 6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012

  309 kb
 • 7. Dự thảo quy chế bầu cử Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM

  348 kb
 • 8. Mẫu 1: Đơn ứng cử thành viên BKS

  242 kb
 • 9. Mẫu 2: Đơn đề cử thành viên BKS

  252 kb
 • 10. Mẫu 3: Văn bản thành lập nhóm cổ đông

  257 kb
 • 11. Sơ yếu lí lịch

  145 kb
 • 12. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của HSC

  289 kb
 • 13. Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2012

  306 kb
 • 14. Kế hoạch cổ tức năm 2013

  285 kb
 • 15. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2012

  568 kb
 • 16. Chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2013

  286 kb
 • 17. Thay đổi Điều lệ Công ty

  330 kb
 • 18. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương
  án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

  331 kb
 • 19. Giấy xác nhận

  336 kb
 • 20. Phiếu góp ý

  256 kb
 • 21. Danh sách Ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 - 2015)

  12.1 kb
 • 22. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – HSC

  739 kb

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

 • Thời gian

  13g30 Thứ Năm, ngày 26/04/2012
 • Địa điểm

  Lầu 1, Phòng Khánh Tiết 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Q. 1, TP.HCM

Tài liệu

 • 1. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011

  87 kb
 • 2. Nội dung và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011

  81 kb
 • 3. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011

  147 kb
 • 4. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị

  323 kb
 • 5. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2011 của Ban Tổng Giám đốc

  110 kb
 • 6. Kế hoạch kinh doanh năm 2012

  49 kb
 • 7. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2011 của Ban Kiểm soát

  112 kb
 • 8. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên chủ chốt Công ty

  180 kb
 • 9. Tờ trình tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2011

  112 kb
 • 10. Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2012

  10.2 mb
 • 11. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

  113 kb
 • 12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2012

  190 kb
 • 13. Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011

  130 kb
 • 14. Phiếu góp ý

  118 kb

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2010

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

 • Thời gian

  13g30 Thứ Sáu, ngày 08/04/2011
 • Địa điểm

  Lầu 1, Phòng Khánh Tiết 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Q. 1, TP.HCM

Tài liệu

 • 1. Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2010

  315 kb
 • 2. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  121 kb
 • 3. Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị

  1.04 mb
 • 4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2010 của Ban Tổng Giám đốc

  5.31 mb
 • 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2011

  3.28 mb
 • 6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2010 của Ban Kiểm soát

  823 kb
 • 7. Dự thảo Quy chế ứng cử - đề cử - bẩu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2011-2015)

  131 kb
 • 8. Tờ trình phương án phát hành năm 2011

  679 kb
 • 9. Tờ trình tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2010

  200 kb
 • 10. Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2011

  178 kb
 • 11. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

  326 kb
 • 12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2011

  192 kb
 • 13. Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền

  302 kb
 • 14. Phiếu góp ý

  150 kb
 • 15. Mẫu 1: Đơn ứng cử thành viên BKS

  33 kb
 • 16. Mẫu 2: Đơn đề cử thành viên BKS

  33 kb
 • 17. Mẫu 3: Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS

  40 kb
 • 18. Mẫu 3: Văn bản thành lập nhóm cổ đông

  43 kb
 • 19. Sơ yếu lý lịch

  26 kb
 • 20. MẪU

  31 kb

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2009

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC). Chi tiết như sau:

 • Thời gian

  13g30 Thứ Tư, ngày 21/04/2010
 • Địa điểm

  Lầu 5 – Khách sạn Majestic, Số 1 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM

Tài liệu

 • 1. Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2009.

  879 mb
 • 2. Báo cáo hoạt động Công ty năm 2009 của Hội đồng Quản trị.

  2.61 mb
 • 3. Báo cáo kết qủa hoạt động Công ty năm 2009 của Ban Tổng Giám đốc.

  6.62 mb
 • 4. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2010.

  3.77 mb
 • 5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2009 của Ban Kiểm soát.

  2.99 mb
 • 6. Báo cáo kết qủa phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP 2009).

  1.78 mb
 • 7. Báo cáo việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty.

  965 kb
 • 8. Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty.

  539 kb
 • 9. Các tờ trình của Hội đồng Quản trị:

  707 kb
 • 10. Phương án phát hành năm 2010.

  2.06 mb
 • 11. Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2009.

  551 kb
 • 12. Kế hoạch cổ tức năm 2010.

  521 kb
 • 13. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.

  980 kb
 • 14. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010.

  903 kb
 • 15. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

  893 kb
Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông
 • Biên bản Đại hội cổ đông năm tài chính 2019

  3.91 mb
 • Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2019

  7.96 mb
 • Biên bản Đại hội cổ đông năm tài chính 2018

  9.51 mb
 • Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2018

  5.36 mb
 • Biên bản Đại hội cổ đông năm tài chính 2017 

  9.51 mb
 • Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2017 

  5.7 mb
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm tài chính 2016  

  6.89 mb
 • Biên bản và Nghị quyết  Đại hội Cổ đông năm tài chính 2015

  9.52 mb
 • Biên bản Đại hội Cổ đông năm tài chính 2014

  4.99 mb
 • Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm tài chính 2014

  2.39 mb